Date modified 25/09/2017

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πρόσφατες Δραστηριότητες ΟΕΕ

CESBA MED Βιώσιμες Πόλεις της Μεσογείου

  Το CESBA MED υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για Βιώσιμες Πόλεις της Μεσογείου με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Έργο στοχεύει στον συνδυασμό διαφόρων βασικών δεικτών επίδοσης σε μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει τους χρήστες στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και διευκολύνει τις συνέργειες για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση μεγάλης κλίμακας ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων και βιώσιμης τοπικής αστικής ανάπτυξης. Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου είναι το «Διαβατήριο MED» για τα κτίρια και τις γειτονιές, που θα υποστηρίζει την εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ COM (2014) 445 για την ανάπτυξη ενός πλαισίου κοινών δεικτών απόδοσης (LEVEL(S) Building Sustainability Performance framework) και την εναρμόνιση των υφιστάμενων εργαλείων αξιολόγησης της αποδοτικότητας κτιρίων. Το Έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πιλοτικές εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της νέας εργαλειοθήκης CESBA MED, δράσεις διάχυσης, ημερίδες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για διαφορετικούς χρήστες.

Συστήματα Παρακολούθησης του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης για τη Συνεχή Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ανακαίνισης του Ευρωπαϊκού Αποθέματος Κτιρίων Κατοικιών

  Το EPISCOPE ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη της Ε.Ε., Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI), με σκοπό την αναβάθμιση των διαδικασιών ανακαίνισης κτιρίων κατοικίας ώστε να είναι πιο διαφανείς και αποτελεσματικές. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 17 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στα πλαίσια του έργου υλοποιούνται πιλοτικές δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες ευθυγραμμίζονται και συνδυάζονται με τη βοήθεια μιας κοινής μεθοδολογίας. Το έργο βασίζεται στις εθνικές τυπολογίες κατοικιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του TABULA. Ένα αναβαθμισμένο διαδικτυακό εργαλείο αντικατοπτρίζει τις εθνικές ερμηνείες για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB). Η μεθοδολογία αποτελεί τη βάση για την προβλεπόμενη αξιολόγηση και σύγκριση των διαφορετικών στρατηγικών ανακαίνισης και της αποτελεσματικότητάς τους. Η διαδικασία παρακολούθησης και η συντονισμένη δέσμη δεικτών ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά την ανακαίνιση, θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, την παρακολούθηση των διαδικασιών ανακαίνισης με οικονομικά αποδοτικά κριτήρια και τελικά την ρεαλιστική αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια κατοικιών με βάση τις εκτιμήσεις του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Για περισσότερες πληροφορίες

Έξυπνες Υπηρεσίες για τον Ενεργειακά Αποδοτικό Σχεδιασμό Κτιρίων & Προσομοιώσεις του Κύκλου Ζωής

  Το ISES ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο, Γ.Δ. Κοινωνία Πληροφορίας και Μέσων, με σκοπό την βελτιωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός κτιρίου για την μοντελοποίηση της κτιριακής πληροφορίας (BIM) σε ένα Εικονικό Ενεργειακό Εργαστήριο (EEE), διευκολύνοντας τον μελετητή στην λήψη αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου, με αποτέλεσμα την βελτιωμένη ποιότητα & χαμηλότερο κόστος της ενεργειακής μελέτης ενός κτιρίου. Στόχος ήταν η αξιολόγηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων κατά τον σχεδιασμό, υπό διαφορετικά πραγματικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη την στοχαστικότητα του κύκλου ζωής τους. Το ΕΕΕ προσφέρει νέα υπολογιστικά εργαλεία (πχ θερμικής προσομοίωσης και CFD), διευκολύνει την ανάκτηση & ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, επιτρέπει την εποπτεία των αποτελεσμάτων, και προσφέρει την απαραίτητη υπολογιστική δύναμη μέσω ενός υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Για περισσότερες πληροφορίες

Τυπολογίες Κτιρίων για την Ενεργειακή Αξιολόγηση του Κτιριακού Αποθέματος

  Το TABULA ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ε.Ε. με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής Τυπολογίας Κτιρίων με έμφαση στον οικιακό τομέα. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου που θα περιλαμβάνει τις τυπολογίες κτιρίων από 13 ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ανάλογα με την περιοχή, μέγεθος και την ηλικία του κτιρίου, την τυπολογία κατασκευής & Η/Μ εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αποδοτικότητα και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε απο τους παρακάτω συνδέσμους

Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης-Ψύξης-ΖΝΧ (HIGH-COMBI)

  Το HIGH-COMBI, ολοκληρώθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση ηλιακών συστημάτων που συνδυάζουν την ηλιακή θέρμανση και ψύξη, καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Στα πλαίσια του έργου έγινε η εγκατάσταση ενός πιλοτικού συστήματος, το οποίο, μέσω μίας καινοτόμου δι-εποχιακής αποθήκευσης, μπορεί να επιτύχει πάνω από 80% κάλυψη των συνολικών θερμικών και ψυκτικών φορτίων ενός κτιρίου γραφείων στο ΚΑΠΕ. Για περισσότερες πληροφορίες


Παλαιότερες Δραστηριότητες ΟΕΕ

Συλλογή Στοιχείων από Ενεργειακά Πιστοποιητικά (DATAMINE)
Ανακαίνιση & Εξοικονόμηση Ενέργειας (XENIOS)

 

 

Απλές Οδηγίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Χρήσιμα

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Νέες ΤΟΤΕΕ ΦΕΚ_2945_B_3_11_2014)
Παράδειγμα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου κατοικίας
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις N.4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013)
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)
Εφαρμογές Ηλιακού Κλιματισμού στην Ευρώπη (SACE)

 

 

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστοχώρο ανήκει στην Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΕΑΑ.
Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή και αναπαραγωγή του καθοιονδήποτε τρόπο.
 GRoup Energy Conservation Webmaster © 2011, Simon Kontogiannidis